نویسنده: الهام بنی صدر

  • تکنیک توقف فکر

    امروزه به دلیل مسائل و مشکلات زیادی که در جامعه و محیط داخل خانه برایمان به جود می آید، مدام افکار منفی به سراغمان می آید که باعث نگرانی و استرس می شود و تمامی ذهن ما را به خود درگیر می کند. به همین دلیل در این مقاله سعی نمودیم که شما را با…