حق التحریر دفاتر اسناد رسمی | تعرفه – میزان دستمزد پرداختی – سقف


دفاتر اسناد رسمی یکی مهم‌‌‌‌ترین مرکز‌‌های ارائه خدمات در کشور ‌می‌باشند که از بروز اختلافات زیادی جلوگیری ‌می‌کنند و به عقود خصوصی و قرارداد‌‌ها رسمیت ‌می‌بخشند. دفاتر اسناد رسمی بیش از ۵۰ سال است که در کشور ما فعالیت ‌می‌کنند و وظایف متعددی را به عهده دارند. از مهم‌‌‌‌ترین خدمات این دفاتر ‌می‌توان به ثبت اسناد و ارائه خدمات ثبتی اشاره نمود. این دفاتر برای ارائه خدمات خود حق التحریر دریافت ‌می‌کنند. در ادامه قصد داریم در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی توضیحات کامل‌‌‌‌تری را خدمتتان ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

تعریف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و انواع آن

دفاتر اسناد رسمی خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه ‌می‌کنند و از بروز اختلافات زیادی جلوگیری ‌می‌نمایند. این دفاتر طبق قانون مجازند که از مراجعه کنندگان در قبال خدماتی که ارائه ‌می‌کنند دستمزد دریافت نمایند که به این دستمزد دریافت شده حق التحر‌یر گفته ‌می‌شود. در واقع ‌می‌توان گفت حق التحر‌یر مبلغی است که به عنوان حق الزحمه به دفترداران پرداخت ‌می‌شود. میزان حق التحر‌یر برای هر کدام از خدمات دفاتر اسناد رسمی متفاوت خواهد بود و دفترداران مجاز به دریافت حق التحر‌یر بیش از آنچه که قانونگذار تعیین کرده است نیستند.

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

قانونگذار برای حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مبلغی را تعیین کرده است و مراجعه کننده موظف است که این مبلغ را به دفتردار بپردازد. همانطور که ‌گفتیم مبلغ حق التحریر با توجه به نوع خدمات تعیین ‌می‌شود و به شرح زیر ‌می‌باشد:

تعرفه حق ا‌لتحریر اسناد مالی

به طور کلی به هر چیزی که قابلیت تملک ‌را دارا باشد و بتوان آن را به اشخاص دیگر اختصاص داد مال گفته ‌می‌شود و هر سندی که با مال افراد مرتبط باشد جزو اسناد مالی به حساب ‌می‌آید. تعرفه حق التحریر برای اسناد مالی به بیان زیر است:

 • سند تا مبلغ پنجاه میلیون ریال مقطوعا: تعرفه ۸۰۰ هزار ریال.
 • سند تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال: تعرفه ۸ در هزار
 • سند تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال: تعرفه ۵ در هزار
 • سند تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال: تعرفه چهل در هزار
 • سند تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال: تعرفه ۲ در هزار
 • سند تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال: تعرفه یک در هزار
 • سند تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال: تعرفه ۷ درصد در هزار
 • سند تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال: پنج درصد در هزار
 • سند تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد ریال: تعرفه ۲ درصد در هزار
 • سند تا مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال: تعرفه چهار درصد در هزار

حق التحریر اسناد مالی منقول

اموال منقول به اموالی گفته ‌می‌شود که قابلیت جا به جایی داشته باشند و در حین جا به جا شدن هیچ آسیبی نبینند. برای مثال خودرو، اسکناس، سهام، چک و… همگی جزو اموال منقول به شمار ‌می‌روند. تعرفه حق التحریر اسناد مالی منقول به شرح زیر ‌می‌باشد:

 • سند تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا: تعرفه ۳۵۰ هزار ریال
 • سند تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال: تعرفه ۶ در هزار
 • سند تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال: تعرفه ۴ در هزار
 • سند تا مبلغ بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال: تعرفه یک در هزار

تعرفه حق التحریر اموال غیر منقول مثل زمین، خانه و… و همچنین پیش فروش ساختمان مطابق قیمت معاملاتی آن به شرح زیر ‌می‌باشد:

 • سند تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا: تعرفه ۸۰۰ هزار ریال
 • سند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال: تعرفه ۱۲۰ در هزار
 • سند تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال: تعرفه ۴۰ در هزار
 • سند تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون‌ ریال: تعرفه ۲۰ در هزار
 • سند تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال: تعرفه ۱۲ در هزار
 • سند تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال: تعرفه ۶ در هزار
 • سند تا مبلغ بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال: تعرفه ۳ در هزار

حق التحریر تنظیم اسناد غیر مالی

به طور کلی به مواردی که‌ نتوان برای آن‌ها قیمت‌ تعیین نمود مانند وکالت نامه، تعهد نامه و… اسناد غیر مالی گفته ‌می‌شود. چنانچه این اسناد در دفاتر ثبت رسمی تنظیم شوند تعرفه حق التحریر آن‌‌ها به شرح زیر ‌می‌باشد:

 • وکالت نامه‌‌های فروش یا انتقال: تعرفه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
 • سایر وکالت نامه‌‌ها: تعرفه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تنفیذنامه، اقرار نامه، رضایت نامه، متمم قرارداد، اجاره، تعهد نامه: تعرفه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تقسیم نامه برای هر واحد مال منقول و غیر منقول: تعرفه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تعهد نامه دانشجویی که برای منفعت مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش و صندوق‌‌های مرتبط با آن تنظیم گردد: تعرفه ۲۰۰۰۰۰ ریال
 • وقف نامه: تعرفه۳۰۰۰۰۰۰ ریال
 • وصیت نامه: 15۰۰۰۰۰ ریال
 • صلح دعاوی قرارداد‌‌های غیر مالی: تعرفه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تعویض یا ضم وثیقه: تعرفه ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
 • دیگر اسناد غیر مالی: ۸۰۰۰۰۰ ریال

حق التحریر سایر خدمات ثبتی نیز به شرح زیر است:

 • صدور اجرائیه: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
 • امور مربوط به قبوض سپرده: ۲۵۰۰۰۰ ریال
 • فک رهن یا فسخ سند: ۸۰۰۰۰۰ ریال
 • صدور اخطاریه ۲۰۰۰۰۰ ریال
 • تهیه رو نوشت از ثبت دفتر: ۴۰۰۰۰۰ ریال
 • تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد مالکیت در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد: ۶۰۰۰۰ ریال
 • ۱۵۰۰۰ ریال
 • صدور گواهی علت عدم ثبت سند: ۵۰۰۰۰ ریال
 • گواهی امضا: ۳۰۰۰۰۰ ریال
 • تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد مالکیت در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد: ۶۰۰۰۰ ریال
 • ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر: ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • استعلام از سازمان ثبت و سایر ادارات و پاسخ استعلامات: ۱۵۰۰۰۰ ریال

سوالات متداول

حق التحریر چیست‌‌‌‌‌‌‌ ؟

حق التحریر حق الزحمه‌ای که به دفترداران دفاتر اسناد رسمی ‌پرداخت ‌می‌شود.

مبلغ حق التحریر چقدر است‌‌‌‌‌‌‌ ؟

مبلغ حق التحریر با توجه به نوع خدمات ارائه شده معین ‌می‌شود.

به چه اسنادی اسناد مالی می‌گویند‌‌‌‌‌‌‌ ؟

به طور کلی به هرچیزی که قابلیت تملک و اختصاص دادن به افراد دیگر را داشته باشد و اسناد مرتبط با مال افراد اسناد مالی هستند که در متن مقاله توضیحات کامل‌‌‌‌تر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه حق التحریر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون تعرفه حق التحریر پاسخ دهند.

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *