نویسنده: parham abdi

  • طرح توجیهی تولید تیر برق

    توسعه مناطق مختلف کشور مستلزم توسعه شبکه برق رسانی در همه مناطق کشور می باشد، لذا نیاز به تجهیزات لازم برای انتقال برق از نیروگاه ها به مناطق مختلف روز به روز در حال افزایش است. با توجه به به صرفه نبودن واردات تیرهای بتنی برق به دلیل هزینه حمل زیاد و نبود جایگزین مناسب…